Immunity

69.000

Guanabana juices are cold pressed using hydraulic pressure to extract the maximum amount of vitamins and live enzymes from fresh fruit and vegetables, while minimizing heat and oxidation. No water, sugar, preservatives, or other artificial ingredients are added. The result is a 100% raw nutrient-rich juice that is bold in taste and pure in flavor.

AVAILABLE ON :    

Danh mục:

Immunity

69.000

Nước ép detox tại Guanabana được ép từ 100% rau quả tươi sạch theo công nghệ ép chậm, hạn chế sinh nhiệt giúp giữ được tối đa lượng vitamin và enzyme sống từ trái cây và rau củ. Thành phần không đường, không nước, không chất bảo quản và các thành phần nhân tạo cho ra ly nước ép nguyên chất và giàu dinh dưỡng.

AVAILABLE ON :    

Danh mục: